El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser és el darrer parc natural que es va declarar a l’any 2015. Aquests 184 espais, a l’any 2017, sumaven un total de 1.105.392 hectàrees terrestres, el 92% dels espais protegits i 85.629 hectàrees marines el 8% d’aquests espais. El total de la superfície protegida és del 31,77% del total del territori de Catalunya.

Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament. Aquesta xarxa la formen els Llocs d’interès comunitari (LIC) i les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), que a Catalunya coincideixen amb el Pla especial d’interès natural (PEIN).

(3)Inclou les Zones perifèriques de protecció i les Reserves Naturals de Fauna Salvatge.
Tots els ENPE s’inclouen dins del PEIN.

Font: Servei de Planificació de l’Entorn Natural. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat

Foto portada: www.facebook.com/fotospedroluna/ “Parc Natural del Montseny”